x 不再提醒
服务中心
诚信积分的作用

  诚信积分是决定产品和业务被搜索排序的关键因素,积分越高排名相对越靠前。同时,积分低于49分将不建立索引,满49分后公司主页模板将自动升级。

  获得基本诚信积分的方法:
  1.验证邮箱         +1
  2.手机验证         +3
  3.激活业务模块  +30
  4.实名认证         +10
  5.通过企业审核  +12